Wet-en regelgeving: Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s.

Regeling preventie dierziekten.  Geldend van 01-01-2017 t/m heden

4.4.4. Schapen en geiten

Artikel 47

 • 1. Slachtschapen of slachtgeiten worden van een ingevolge artikel 21 erkend schapen- en geitenverzamelcentrum afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis.
 • 2. In afwijking van het eerst lid is het toegestaan om slachtschapen en slachtgeiten, alvorens deze worden afgevoerd naar het slachthuis, te vervoeren van een ingevolge artikel 21 erkend schapen- en geitenverzamelcentrum naar een ander erkend schapen- en geitenverzamelcentrum, indien de betrokken vervoerder alsmede de betrokken eigenaren of exploitanten van de schapen- en geitenverzamelcentra deelnemen aan een ingevolge artikel 56 erkend kwaliteitssysteem.
 • 3. In geval van afvoer als bedoeld in het tweede lid, wordt voldaan aan artikel 4 quater, derde lid, onderdeel a, van richtlijn nr. 91/68/EEG.
 • 4. Indien op het schapen- en geitenverzamelcentrum, bedoeld in het tweede lid, schapen of geiten afkomstig van meer verzamelcentra of andere plaatsen tegelijkertijd in een blokperiode worden bijeen gebracht, worden alle in die blokperiode bijeengebrachte schapen en geiten afgevoerd overeenkomstig de voorwaarden genoemd in het derde lid.

 

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 4.5. Bijeenbrengen van evenhoevigen, met uitzondering van varkens, op tentoonstellingen en keuringen

Artikel 49

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.organisator: organisator van een tentoonstelling of keuring;
 • b.plaats: plaats waar tentoonstelling of keuring wordt gehouden.

Artikel 50

 • 1. De organisator stelt ten minste 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de tentoonstelling of keuring zal plaatsvinden de NVWA schriftelijk in kennis van naam, adres en telefoonnummer van de organisator van de tentoonstelling of keuring, de datum en plaats, alsmede het UBN van de plaats, en het aantal runderen, schapen of geiten dat wordt tentoongesteld of gekeurd.
 • 2. De houder of eigenaar van de tentoon te stellen of te keuren runderen, schapen of geiten laat deze binnen vijf dagen voorafgaand aan de tentoonstelling of keuring door een dierenarts klinisch onderzoeken.
 • 3. Van het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, wordt door de dierenarts en de houder of eigenaar van de runderen, schapen of geiten een verklaring opgesteld volgens het model in bijlage 8.
 • 4. De organisator laat runderen, schapen of geiten toe tot de plaats indien zij vergezeld gaan van de door de dierenarts en de houder of eigenaar ondertekende verklaring, bedoeld in het derde lid.
 • 5. De tentoon te stellen of te keuren runderen, schapen of geiten worden uitsluitend op de plaats aangevoerd en van de plaats afgevoerd met vervoermiddelen waarvoor krachtens de Wegenverkeerswet 1994 een kentekenbewijs of registratiebewijs is afgegeven.
 • 6. Runderen, schapen of geiten worden zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of keuring rechtstreeks vervoerd naar:
  • a.een in Nederland gelegen slachthuis, of
  • b.het bedrijf van herkomst.

Artikel 50a

In zoverre in afwijking van artikel 50, leden 2, 3 en 4, worden geiten of schapen toegelaten tot een tentoonstelling of keuring als de houder of eigenaar van de ten toon te stellen of te keuren geiten of schapen de dieren klinisch heeft laten onderzoeken door een dierenarts op het terrein van de tentoonstelling of keuring en de resultaten van het onderzoek geen belemmering vormen voor de tentoonstelling of keuring van de betrokken dieren.

Artikel 51

 • 1. Eenieder, die het deel van de plaats, waar runderen, schapen of geiten verblijven, betreedt of verlaat, ontsmet zijn schoeisel door middel van voorzieningen, die duidelijk zichtbaar aanwezig zijn bij elke in- en uitgang van voornoemd deel van de plaats.
 • 2. Op de plaats zijn voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen, waarmee evenhoevigen worden vervoerd, één of meer installaties aanwezig die water leveren van voldoende druk voor een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting.
 • 3. Artikel 31, eerste lid, is niet van toepassing bij het uitladen van evenhoevigen op een plaats, onder de voorwaarde dat het vervoermiddel na het uitladen op de plaats aanwezig blijft en met dezelfde evenhoevigen wordt geladen.
 • 4. Voordat een vervoermiddel, dat geladen is met runderen, schapen of geiten, de plaats verlaat, reinigt en ontsmet de bestuurder de wielen en wielkasten van dat vervoermiddel met een toegelaten ontsmettingsmiddel op zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.

Artikel 52

 • 2. De organisator bewaart de administratie, bedoeld in het eerste lid, tot ten minste drie maanden na afloop van de tentoonstelling of keuring.
 • 3. De organisator houdt de administratie zodanig bij dat de ambtenaren als bedoeld in artikel 114 van de wet op basis hiervan alle aan- en afgevoerde dieren en de gebruikte vervoermiddelen eenvoudig kunnen traceren.

GD: Schapen en geitenkeuringen

Tags

, ,

GD krijgt regelmatig vragen van organisatoren van keuringen over de gewenste handelswijze. Hieronder hebben we de richtlijnen opgenomen waaraan voldaan zou moeten worden zonder dat de gezondheidsstatus CAE-, zwoeger- en CL-vrij in het gedrang komt.

Indien de organisator van een keuring de keuring presenteert als vrije- of veilige keuring, heeft ze ten opzichte van de deelnemers de verantwoordelijkheid om de gezondheidsstatussen te controleren. GD kan desgewenst extra ondersteuning verlenen bij de administratie. De veehouder blijft primair verantwoordelijk en vervolgens de organisator. Indien de gezondheidsstatus van het bedrijf wijzigt tussen de dag van uitgifte van de keuringsverklaring en de dag van de keuring, dient de geitenhouder dit aan de organisatie te melden.

De organisatoren dienen met het volgende rekening te houden:

1. In verband met de ‘21 dagen regeling’ moet het UBN van de keuringslocatie bij RVO als evenemententerrein (ET) worden geregistreerd. Bel voor meer informatie hierover naar het RVO loket: 088-0424242
2. Een aanvraag voor een ‘CAE-, zwoeger- en CL-vrije’ keuring wordt minimaal een week voor de keuring gedaan via dit formulier. Het formulier moet zo volledig mogelijk ingevuld worden. Alle deelnemende UBN’s aan de keuring moeten worden vermeld op het formulier.
3. Alle deelnemende bedrijven moeten de CAE-, zwoeger en CL-vrije status bezitten bij GD. De organisatie van de keuring is te allen tijden verantwoordelijk voor het controleren van de vrij status van alle deelnemers aan de keuring. De organisatie van de keuring kan de status van de deelnemende bedrijven controleren via http://www.sg-online.nl via ‘zoeken op status’. Ook kan GD, indien een aanvraag van de keuring is gedaan, de statussen van de deelnemende bedrijven controleren. De organisator kan ook bij elk individueel schapen- of geitenbedrijf vragen om een ‘eigen verklaring’.
4. De I&R regeling voor schapen en geiten van 2010 vereist dat de dieren op een keuringslocatie worden aan- en afgemeld binnen 7 dagen na de datum van de keuring. Dit is de verantwoordelijkheid van de houder.
5. Indien alle UBN’s bij GD CAE-, zwoeger en CL-vrije status hebben, behouden alle GD deelnemers na de keuring hun CAE- en CL-vrije status. Als toch dieren van niet-vrije bedrijven worden aangevoerd, verliest de keuring de vrije status. Dit betekent tevens dat alle dieren die aan de keuring deelnemen hun vrije status verliezen en bij terugkomst van deze dieren ook de inzendende bedrijven.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de diergezondheidsadministratie kleine herkauwers, te bereiken via 0900-1770, optie 3 of info@gddiergezondheid.nl

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: GD Deventer.

Schapen- en Geitenkeuringen.

Fokkersdag van Fokcommissie Witte Geiten in Welsrijp druk bezocht en geslaagd.

Tags

,

Foto’s van de Fokkersdag van FC Witte Geiten in Welsrijp; 13 mei 2017.

DSC03858.JPG-1

DSC03824

Zaterdag 13 mei 2017 vond de Fokkersdag van Fokcommissie Witte Geiten plaats. Familie Hoekstra in Welsrijp stelde hun boerderij heel gastvrij beschikbaar om in de schuur en op hun erf de fokkersdag te houden. Ongeveer 60 geïnteresseerden hebben deze mooie dag bijgewoond.

Naast de geschiedenis over het geitenfokkerij van Comb. Hoekstra, werd de nadruk gelegd op het bespreken van het vooruier. Ook dhr. Talsma, buurman aan de Tjeppenbûr, vertelde over de verwerking en compostering van mest, wat op zijn bedrijf wordt gedaan.

DSC03845

DSC03878

Ruben 20. Geboren in 2016.

 

 

 

Veearts.nl: Enterotoxaemie of het bloed.

Tags

, , , , ,

Enterotoxaemie

Enterotoxaemie wordt vaak omschreven als ‘het bloed’, maar ook wel als weeldeziekte of eiwitvergiftiging. De aandoening komt met name voor bij snelgroeiende lammeren van 3 tot 10 weken oud en verloopt vaak zo snel dat geen verschijnselen worden waargenomen. Soms treedt diarree op in het eindstadium (vaker bij geiten dan bij schapen), maar meestal zijn de dieren gestorven voor de diarree zichtbaar wordt.

Oorzaak

Enterotoxaemie wordt veroorzaakt door epsilontoxinen van voornamelijk de bacterie Clostridium perfringens type D in het darmkanaal. De bacterie komt normaal voor in de darmen van alle schapen en geiten, maar kan zich explosief vermenigvuldigen als het in de darmen opeens grotere hoeveelheden eiwit of koolhydraten aangeboden krijgt. Bij die snelle vermenigvuldiging worden grote hoeveelheden epsilontoxinen geproduceerd. De toxinen bevorderen de doorlaatbaarheid van bloedvaten doordat de bekleding ervan beschadigd raakt. Het optreden van bloedinkjes en het uittreden van bloedvloeistof zijn daarvan het gevolg.

Verschijnselen

De aandoening verloopt vaak zo snel dat geen verschijnselen worden waargenomen: de best ontwikkelde dieren worden dood aangetroffen. Dieren die niet dood worden aangetroffen, zonderen zich af van de andere dieren, stoppen met eten, speekselen en tandenknarsen, krijgen ademhalingsproblemen en storingen in de bloedsomloop. Ze maken ongecoördineerde bewegingen en kunnen uiteindelijk op één plaats blijven liggen met een achterover gestrekte kop. Soms treedt diarree op in het eindstadium, maar meestal zijn de dieren gestorven voor de diarree zichtbaar wordt.

Diagnose, behandeling en preventie

Door het snelle verloop heeft een behandeling weinig kans van slagen. Breedspectrum antibiotica zijn te proberen. Bij de preventie van enterotoxamie speelt vaccinatie een grote rol. Lammeren van geënte ooien/geiten zijn de eerste 6 tot 12 weken vrij goed beschermd, mits ze zo spoedig mogelijk na de geboorte voldoende biest op hebben kunnen nemen. Na deze 6 tot 12 weken kunnen de lammeren zelf worden geënt. Voor een langdurige bescherming is een tweede enting, 4 tot 6 weken na de eerste, nodig.

Bron: www.veearts.nl Het bloed.    Lees ook: www.veearts.nl Clostridium.

Instructieavond bij Geitenfokvereniging “Streven naar Verbetering”Lexmond.

Foto’s van de instructieavond van Geitenfokvereniging Streven naar Verbetering Lexmond; 9 mei 2017.

Dinsdag 9 mei waren we voor de instructieavond van Geitenfokvereniging “Streven naar Verbetering” Lexmond te gast in Tull en ’t Waal, waar voerspecialist Marco Schoenmakers ons alles heeft verteld over het op een verantwoorde manier voeren van geiten. Een interessante avond.

DSC03757

DSC03759DSC03763.JPG-1

 

Jaargang ‘de Geitenhouder’ nu digitaal.

Tags

, , , ,

Kees van Dongen uit Gilze, wilde in het jaar dat de NOG 100 jaar bestaat de oudere jaargangen van het vakblad digitaliseren.
Na lang zoeken en mensen benaderen of zij in het bezit zijn van oude nummers of jaargangen van ‘de Geit en hare verzorging’ of ‘de Geite(n)houder’ heeft Kees nu meerdere jaargangen compleet.
U kunt de jaargangen bekijken. Met erg veel dank aan Kees voor het vele werk dat hij hiervoor gedaan heeft.
Archief jaargang de Geitenhouder.

Jaargang 1957.

Jaargang 1959.

Jaargang 1967.

Jaargang 1968.

Jaargang 1977.

Jaargang 1978.

Jaargang 1979.  Nieuw toegevoegd.

Jaargang 1984.

Jaargang 1985 

Jubileumboekje 100 jaar NOG

Tags

, , ,

De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij is in 1916 opgericht.

Naar aanleiding van het 100 jarige bestaan van de NOG is er een jubileumboekje uitgebracht met medewerking en inbreng van alle geitenfokverenigingen, van alle fokcommissies en veel geitenfokkers.

Zaterdag 29 april 2017 is het gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NOG in Harderwijk.

U kunt het nu lezen: Jubileumboekje 100 jaar NOG 

Veel leesplezier!

FC Witte Geiten: Fokkersdag 13 mei 2017 in Welsrijp.

Tags

, , , , , , ,

Zaterdag 13 mei 2017 organiseert Fokcommissie Witte Geiten de jaarlijkse fokkersdag bij combinatie Hoekstra in Welsrijp ( Friesland).

PROGRAMMA
10:00 uur: Ontvangst met koffie
10:15 uur: Welkom door de voorzitter, eventueel nieuwsberichten
10:20 uur: De geschiedenis van de geitenfokkerij
11:00 uur: Koffie/thee
11:30 uur: Rondleiding
12:15 uur: Pauze met soep (zelf lunchpakketje meenemen)
12:45 uur: Praktische middag met geiten Onderwerp: (voor)uier
14:10 uur: Officiële afsluiting
14:15 uur: Voor de liefhebbers – uitleg door buurman Talsma: Strooisel en meststoffen uit mest maken
14:45 uur: Einde fokkersdag
Vanaf de officiële afsluiting is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten.

Deelname is gratis, maar graag tijdig van tevoren opgeven bij één van de
commissieleden.

Witte Geiten