CBS: Aantal melkgeiten per bedrijf gestegen

Tags

, , , , , , ,

In de melkgeitensector steeg het gemiddelde aantal melkgeiten per bedrijf in tien jaar tijd van 495 naar 735.

In 2012 waren er 223 bedrijven met 500 of meer melkgeiten. Tien jaar later is dat met de helft toegenomen naar 330.

In 2022 telde Nederland 489 duizend melkgeiten, ruim 1 procent meer dan vorig jaar. Meer dan de helft van het aantal melkgeiten wordt gehouden in Noord-Brabant (137 duizend) en Gelderland (117 duizend).

Uit: Nieuwe Oogst.

Hoe voegt u bij ZooEasy foto’s toe aan een dier?

Tags

, , , , , ,

Vriendelijk verzoek aan de eigenaren van geiten en bokken om een representatieve foto van uw dier toe te voegen bij ZooEasy. Ja, maar hoe doe je dat?

Het stappenplan is als volgt:

1. Klik op het menu Dieren
2. Selecteer het dier waaraan je de foto wilt toevoegen.
3. Klik op het tabblad Afbeelding
4. Klik op Bestand kiezen

Alleen .jpg, .jpeg en .gif zijn toegestane extensies als afbeelding. De database kan geen afbeeldingen groter dan 150kb opslaan, voor grotere .jpg en .gif bestanden worden de bestanden automatisch omgezet naar kleinere bestanden.

5. Selecteer de afbeelding op uw computer
6. Klik op Openen

De naam van het gekozen bestand staat nu naast de knop.

7. Klik op Opslaan
8. Klik op het tabblad Indexgegevens
9. En daar zie je de afbeelding

Het is mogelijk om meerdere foto’s toe te voegen. Herhaal hiervoor stap 4 en 5. De foto met een vinkje in het hokje onder de foto wordt gebruikt als standaardfoto, onder meer in het stamboomvoorbeeld en het tabblad Indexgegevens.

Subsidie vanuit het GLB voor Nederlandse zeldzame rundvee-, schapen- en geitenrassen

Tags

, , , , , , ,

SZH Subsidie vanuit het GLB voor Nederlandse Zeldzame Rundvee, Schapen en Geitenrassen.

Vanaf 2023 kunnen houders van oorspronkelijke en zeldzame rundvee-, geiten- en schapenrassen subsidie aanvragen. De subsidieregeling Zeldzame Landbouw Huisdierrassen (ZLH) valt onder het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en geldt tot en met 2027. Om in aanmerking te komen zijn er voorwaarden, hier zetten we de belangrijkste op een rij.

Het overgrote deel van de van oorsprong Nederlandse landbouwhuisdierrassen is zeldzaam en wordt met uitsterven bedreigd. Met de subsidieregeling ZLH wordt gestimuleerd om zeldzame rassen van de diersoorten rund, schaap en geit te houden, te blijven houden of te gaan houden. Daarmee blijft de genetische biodiversiteit en het gebruik van deze oorspronkelijke Nederlandse rassen behouden, iets wat de Nederlandse overheid wil stimuleren en waaraan ze zich ook heeft gecommitteerd in de vorm van ondertekende internationale verdragen.

Geregistreerde Nederlandse zeldzame rassen

Om te bepalen welke rassen binnen deze regeling vallen, gebruikt het ministerie van LNV de rassenlijst van het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) als uitgangspunt. Het CGN monitort de status van de Nederlandse rassen en vraagt hiervoor jaarlijks gegevens op bij de stamboekorganisaties. Een vereiste is dus een goede registratie.

Met de invoering van de Fokkerijverordening in 2018 konden stamboekorganisaties een EU-erkenning aanvragen bij RVO. Onderdeel van deze erkenning is een goedgekeurd fokprogramma, waarin de stamboeken een hoofdsectie en mogelijk aanvullende secties hebben vastgesteld. Het ministerie heeft bepaald dat alleen rassen die geregistreerd staan bij een EU-erkend stamboek (en dus een door RVO goedgekeurd fokprogramma hebben) aanspraak kunnen maken op de subsidie. Met deze voorwaarden wordt de controleerbaarheid en betrouwbaarheid gewaarborgd. Zowel mannelijke als vrouwelijke dieren worden gevlagd in de I&R. En zowel mannelijke als vrouwelijke dieren komen in aanmerking voor subsidie.

Concreet betekent dit, dat premie over 2023 beschikbaar komt voor de volgende rassen van bovengenoemde diersoorten:

Runderen:

 • Brandrood rund
 • Fries-Hollands vee (incl. Roodbont Friesvee)
 • Groninger blaarkop
 • Lakenvelder
 • Verbeterd Roodbont

Schapen:

 • Blauwe Texelaar (inclusief Dassenkop Texelaar)
 • Drents heideschaap
 • Flevolander
 • Groot heideschaap
 • Mergelland schaap
 • Fries melkschaap
 • Noordhollander
 • Schoonebeeker heideschaap
 • Swifter
 • Veluws heideschaap
 • Zwartbles

Geiten:

 • Bonte geit
 • Nederlandse Landgeit
 • Toggenburger
 • Witte geit

Dieren vlaggen in I&R

In het I&R systeem van de overheid is niet automatisch te zien tot welk ras een dier behoort. Ook niet of het dier raszuiver is. De SZH heeft zich vanaf 2010 hard gemaakt voor het kunnen plaatsen van ‘vlaggen’ in de I&R bij de dieren die behoren tot de zeldzame rassen. SZH is daarmee beheerder van het ‘paraplubestand’, dat wil zeggen: de stichting kan dieren in de I&R markeren als zijnde Nederlands en zeldzaam. Zodra een dierhouder zich bij SZH heeft aangemeld en SZH heeft gemachtigd in mijn.rvo.nl kan SZH bij het betreffende stamboek de diergegevens opvragen en deze vervolgens vlaggen. Afgesproken is dat SZH dieren binnen de hoofdsectie kan vlaggen en binnen de aanvullende sectie mits de dieren in de aanvullende sectie een minimale bloedvoering van 87,5 procent heeft van dat ras.

Meld je aan en machtig de SZH

Stap 1: om dieren te laten vlaggen moet de dierhouder zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze site. In dit formulier worden contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), UBN en relatienummer bij RVO gevraagd.

Stap 2: machtig SZH om uw dieren te vlaggen. Hier staat een handleiding hoe je dit doet.

Het eerste initiatief ligt dus bij de dierhouder. Daarna kan SZH vlaggen plaatsen in de I&R. Zodra de vlag geplaatst is, kan de dierhouder dit terugzien in mijn.rvo.nl. Foutmeldingen worden teruggekoppeld aan de betreffende stamboekorganisaties.

Andere voorwaarden voor de subsidie

De subsidieregeling richt zich op de actieve landbouwer. Om als actieve landbouwer te worden beschouwd moet u zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 15 mei van het jaar waarvoor de steun wordt aangevraagd met als hoofd- of nevenactiviteit landbouw. In het geval van een nevenactiviteit wordt een accountantsverklaring gevraagd ten bewijze dat met nevenactiviteiten een derde van de inkomsten wordt gegenereerd. Let op: dit geldt niet indien in het voorgaande jaar minder dan 5.000 euro aan directe betalingen is ontvangen.

Een andere voorwaarde is dat een dierhouder minimaal 1,5 grootvee-eenheden (GVE) schapen heeft van de genoemde zeldzame rassen, wat dan neerkomt op minimaal 10 dieren. Schapen en geiten kunnen vanaf 6 maanden worden gevlagd en tellen dan mee voor 0,15 GVE per dier.

Een dierhouder kan voor maximaal 100 GVE aan zeldzame rassen subsidie ontvangen. De subsidie bedraagt maximaal 200 euro per GVE per jaar. Indien het beschikbare budget wordt overschreden wordt het maximumbedrag per GVE naar rato verdeeld over het aantal GVE waarvoor betaling is gevraagd.

Als tevens voor zeldzame runder- en/of geitenrassen subsidie wordt aangevraagd, zijn deze subsidies ‘stapelbaar’ tot een maximum van 100 GVE in totaal. Bij het aanvragen van subsidie voor meerdere diersoorten geldt steeds een minimumaantal GVE per diersoort: 1,5 GVE voor gehouden schapen, 1,5 GVE voor gehouden geiten en 5 GVE voor gehouden runderen. Een overzicht van volledige voorwaarden is na te lezen op de site van RVO.

Belangrijke datums

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn de volgende datums van belang:

 • November en december 2022 – Aanmelden en machtigen stichting SZH
 • 1 januari 2023 – Eerste peildatum ZLH
 • 1 april 2023 – Tweede peildatum ZLH
 • 1 juli 2023 – Derde peildatum ZLH
 • 1 oktober 2023 – Vierde peildatum ZLH
 • 1 maart-15 mei 2023 – Aanmelden voor subsidieregeling in Gecombineerde opgave
 • 15 oktober-30 november 2023 – Definitieve aanvraag subsidie

Uitzondering bij dierziekten

Aanleiding voor het opzetten van het paraplubestand (waarbij zeldzame rassen zichtbaar worden in de I&R) waren ziekte-uitbraken in het verleden, zoals MKZ en Q-koorts. Een uitbraak heeft sowieso een enorme impact, maar al helemaal voor de toch al kwetsbare rassen. Met het ministerie van LNV is afgesproken dat dieren die gevlagd zijn in de I&R een mogelijke uitzonderingspositie krijgen bij preventieve ruimingen. In draaiboeken van het ministerie is het belang van het beschermen van de zeldzame rassen opgenomen en het vlaggen van deze dieren in de I&R maakt het mogelijk om deze rassen een extra bescherming te bieden.

Aangezien de subsidieregeling ingaat vanaf 2023 is het van belang dat uw leden die hiervoor in aanmerking willen komen, zich zo spoedig mogelijk aanmelden (maar graag vóór 15 december a.s.) bij SZH. Een aanmeldformulier per diersoort kunnen dierhouders invullen via: Paraplubestand | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl)

Subsidieregeling Zeldzame Landbouwhuisdierrassen (ZLH) op de website van RVO

Controleer uw stallijst!!!

Tags

, , , , , ,

De NOG-leden met geregistreerde geiten en bokken worden geadviseerd om hun stallijst te controleren.
De mutaties kunnen doorgegeven worden aan de betreffende NOG-stamboeksecretariaten.

Aan de hand van de stallijst, die rond 1 november is verstuurd naar de secretariaten van de verenigingen met het verzoek de stallijsten naar hun leden voor controle door te sturen, wordt de afdracht per lid en per dier door de NOG bepaald.
De peildatum hiervoor is 31 december 2022.

Zorg dat de stallijst in orde is, maar zorg ook dat de administratie bij I&R in orde is!! 

studio-ayutaka-240_f_367905983_o03xrvq4dnbxp6ant8bz8m6nxj0zosu3-1

by Studio Ayutaka

Subsidie voor Zeldzame rassen

Deze week is de betalingsregeling voor het houden van zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen bekendgemaakt. Houders die vanaf de peildatum 1 januari 2023
10 of meer Nederlandse Bonte geiten, Nederlandse Landgeiten, Nederlandse Toggenburger geiten en/of Nederlandse Witte geiten houden, kunnen voor steun in aanmerking komen.

Daarnaast kunnen houders van enkele zeldzame Nederlandse runder- en schapenrassen steun aanvragen. Actieve landbouwers die raszuivere geiten hebben van genoemde rassen kunnen betaling aanvragen als zij tenminste 1,5 grootvee-eenheden houden. Dit aantal is te berekenen door het aantal geiten van 6 maanden en ouder te vermenigvuldigen met 0,15. RVO berekent het aantal grootvee-eenheden (GVE) aan de hand van 4 peildata:
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het aanvraag jaar.

Via RVO

De dieren dienen als zeldzaam gelabeld te zijn (gevlagd) in het I&R-systeem. Op die manier zijn de houders van deze dieren bij RVO.nl bekend en ontvangen zij een grotendeels ingevuld aanvraagformulier. Houders kunnen zich aanmelden voor de subsidie in de Gecombineerde opgave (1 maart tot en met 15 mei 2023). Tussen 15 oktober en 30 november moet er een definitieve aanvraag voor de subsidie gebeuren.
De steun wordt eenmaal per jaar verstrekt voor maximaal 100 grootvee-eenheden runderen, schapen en geiten per houder. De steun bedraagt maximaal € 200,– per jaar per GVE. Afhankelijk van het aantal aangevraagde dieren binnen het totale budget, kan de subsidie per dier lager worden.

Genetische biodiversiteit

Deze subsidie is een compensatie voor lagere opbrengsten van de zeldzame landbouwhuisdierrassen en maakt zo het houden van deze dieren aantrekkelijker. Daarmee blijft de genetische biodiversiteit en het gebruik van deze oorspronkelijke Nederlandse landbouwhuisdierrassen behouden.

Bron: Vakblad Geitenhouderij.

Levende dieren vervoeren

Vervoert u levende dieren? Dan heeft u een vergunning en de juiste documenten nodig.
Ook moet uw voertuig aan eisen voldoen. Dit geldt voor vervoerders, veehouders en verzamelcentra.

Vervoerdersvergunning NVWA

Vervoert u levende dieren over een afstand van meer dan 65 kilometer?
Dan moet u een vervoerdersvergunning aanvragen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Welke vervoerdersvergunning u nodig heeft, hangt af van hoe lang het transport duurt:

Een vervoerdersvergunning is 5 jaar geldig. U kunt niet verlengen, u moet de vervoerdersvergunning (op tijd) opnieuw aanvragen.

Is de afstand van het transport korter dan 65 kilometer? U heeft geen vervoerdersvergunning nodig.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De ledenbijeenkomst van de Fokgroep Toggenburger zal op zaterdag 12 november 2022 in Wijhe worden gehouden

Tags

, , , , ,

De ledenbijeenkomst van de Fokgroep Toggenburger zal op zaterdag 12 november 2022 worden gehouden.
Locatie: Dorpshuis Herxer Marke, Herxen 1, 8131 PC Wijhe.
Inloop vanaf 9.30 uur. Aanvang van de bijeenkomst om 10.00 uur.

Uitnodiging Ledenvergadering Fokgroep Toggenburger 12 november 2022 

Fokgroep Toggenburger Notulen van de Algemene Ledenvergadering 28 mei 2022.

Aanmelden tot 6 november bij het secretariaat.

Bron: Fokgroep Toggenburger.

Wolf

Tags

,

In het derde kwartaal van 2022 zijn 195 schapen, 2 pinken, 2 koeien en een kalf gedood door een wolf. Dit blijkt uit een overzicht van BIJ12. Van negen meldingen uit het derde kwartaal zijn de resultaten nog niet bekend.

De schade door wolven in Drenthe, Gelderland, Friesland, Limburg, Overijssel en Noord Brabant is groter dan in het tweede kwartaal toen 127 schapen en 2 runderen werden gedood door een wolf. In het eerste kwartaal ging het om 122 dodelijke slachtoffers. Op basis van voorlopige cijfers kan geconstateerd worden dat de stijgende lijn zich doorzet in oktober, met (nog niet bevestigde) 77 dode schapen, 2 kalveren, 2 pinken, 2 koeien, 2 pony’s en een geit.

De grootste schade door een wolf deed zich in het derde kwartaal op 25/8 voor in het Friese Boijl, waar 14 dode schapen te betreuren waren en op 2 oktober in Elspeet, waar eveneens 14 schapen zijn gedood. Van de meldingen in de maand september komt het merendeel uit Drenthe. Oktober laat weer een meer divers beeld zien.

Bron: Redactie Levende Have

Uitnodiging ‘Fokken met verstand’ op donderdagavond 3 november: Grip op eigen fokkerij

Tags

, , , , ,

Grip op eigen fokkerij, grip op het fokprogramma, de fokdoelen, dierregistratie en erfelijke gebreken. Dit is het thema van donderdagavond 3 november in de serie ‘Fokken met verstand’. Na de succesvolle online thema-avonden in 2020 en 2021 zijn wij verheugd u weer uit te mogen nodigen voor een nieuw avondprogramma. Op donderdagavond 3 november gaan we in op het belang van een betrouwbare dierregistratie, het ontwikkelen van een duurzaam fokprogramma, het vaststellen van een passend fokdoel, en hoe om te gaan met erfelijke gebreken. Aanmelden en het volledige programma kunt u vinden via de volgende link:

LINK: Volledige programma en aanmelden

Vanwege uw interesse in de eerdere thema-avonden ontvangt u dit bericht en de mogelijkheid om u aan te melden. U bent meer dan welkom om mede geïnteresseerde fokkers, bestuursleden, leden van de foktechnische commissie, houders en overige liefhebbers op deze uitnodiging te attenderen. De presentaties zullen na afloop van de thema-avond ook online beschikbaar komen en worden toegevoegd aan de filmpjes van 2020 en 2021 op www.fokkenmetverstand.nl.

Bron: Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, Wageningen University & Research