30 mei 2015: Fokkersdag van Fokgroep Toggenburger Geiten.

Tags

, , , , , , , ,

De studiedag van de Fokgroep Toggenburger Geiten zal worden gehouden op zaterdag 30 mei 2015
bij familie T. de Groot, Voordijk 23, 4209SC Schelluinen.

Uitnodiging.

Programma:

10:00 uur: Aanvang.
Ontvangst met koffie.
Interactieve bespreking ‘True Type’ op verschillende leeftijden.
Plaatsen geiten en bokken.
ca. 12:30 uur Lunch.
Vervolg plaatsen geiten en bokken.
Nabespreken en uitwisseling fokadviezen naar behoefte aanwezigen.
Afsluiting 14:30 uur.

Lunch:
Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer gelegenheid om deel te nemen aan de lunch. De kosten hiervan zijn inclusief enkele consumpties € 15,–
Graag vóór 25 mei opgeven of u voornemens bent de studiedag bij te wonen en of u gebruik wilt maken van de lunch.
Aanmelden kan bij R.Geerling:
tel. 0571-291882 of via e-mail: geerl568@planet.nl

www.toggenburger.nl

Ermelo 2014; Studiedag Fokgroep Toggenburger Geiten.

Ermelo 2014;
Studiedag Fokgroep Toggenburger Geiten.

Tijdig aanmelden voor studiedag van Fokgroep Toggenburger.

Tags

, , , , , , , , ,

true type toggenburger geit.

Uitnodiging Fokkersdag Toggenburger Geiten.

Tot 25 mei kunt u zich nog aanmelden en aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch (kosten inclusief consumpties € 15,–)
voor de studiedag van Fokgroep Toggenburger Geiten
die gehouden zal worden op zaterdag 30 Mei 2015
bij Fam. De Groot, Voordijk 23, 4209SC Schelluinen.

Aanmelden kan (tot 25 mei) bij R.Geerling via tel. 0571-291882
of via e-mail: geerl568@planet.nl

Aanvang 10.00 uur.
Ontvangst met koffie
Interactieve bespreking True Type op verschillende leeftijden
Plaatsen geiten en bokken
ca. 12.30 uur Lunch
Vervolg plaatsen geiten en bokken
Nabespreken en uitwisseling fokadviezen naar behoefte aanwezigen
Afsluiting rond 14.30 uur.
true type toggenburger bok

NOG scholingscommissie; beleid keuringen en inspecties 2015.

Tags

, , , , , ,

Verslag inspecteur-en keurmeesterdag op 2 mei 2015 in Harderwijk.

Op de agenda van de inspecteur-en keurmeesterdag stond dit jaar de organisatie, uitvoering en uniformiteit van de stamboekinspecties en, in het verlengde hiervan, de keuringen.
4 keurmeesters en 2 inspecteurs hadden zich af moeten melden.

Het was een vervolg op signalen die bij de scholingscommissie binnenkwamen in de afgelopen periode, signalen die al eerder aanleiding gaven tot het organiseren van de buitengewone ledenvergadering in februari j.l.

Allereerst werd met het corps teruggekeken op deze signalen en werd de doelstelling van de dag vastgesteld:

· Toewerken naar grotere uniformiteit in stamboekopnames

· Evalueren van keuringen door de inspecteurs en keurmeesters direct na afloop

· Een duidelijk beleid op papier m.b.t. organisatie en inhoud van stamboekopnames

· Inspecteurs en keurmeesters die zich houden aan het afgesproken beleid

· Kunnen voldoen aan service (stamboekopnames) bij toenemende belemmeringen door steeds verdergaande veterinaire regelgeving

Aan de hand van twee vragen werd in vier groepen ruim een uur gediscussieerd.
De vragen die uitgewerkt werden:

1. Hoe bereiken we ons doel dat stamboekopnames meer uniformiteit krijgen?

2. Bij elk aangedragen oplossingspunt: wat zou het (organisatorische) gevolg zijn?

Elke groep presenteerde het resultaat van de discussie.

De grootste gezamenlijkheid werd gevonden in de volgende items:

1. Meer scholing is nodig, maar niet (veel) meer bijeenkomsten: doe het slimmer.
Dit is te bereiken met de volgende zaken:

a. Gebruik mogelijkheden die multimedia bieden om te scholen en te discussiëren als inspecteurs en keurmeesters. Gebruik hierbij fotomateriaal, waarbij dieren van 4 zijden gefotografeerd worden;

b. We hanteren vanaf heden 2 inspecteurs als uitgangspunt: dit betekent dat je bij elke stamboekopname schoolt én werkt aan uniformiteit, gebruik makend van de momenten dat je toch al veel dieren bij elkaar hebt;

c. Minimaal 2 bijeenkomsten ALTIJD, naast 1 extra in winterseizoen met evaluatie van de multimedia-discussies.

2. Verantwoordelijkheid en structuur aanbrengen als scholingscie:

a. Aanwijzen van 2 inspecteurs en goed verdelen over de keuringen, waarbij steeds 1 schrijft wat de ander zegt. De schrijver meldt zich als hij het niet eens is met de beoordeling. Goede evaluatie achteraf en dit centraal rapporteren;

b. Evalueren op keuringen: de inspecteur krijgt de verantwoordelijkheid de opvallende zaken op de keuring te verzamelen, op te schrijven en toe te mailen aan een aan te wijzen functionaris uit de scholingscommissie;

c. Bespreek die in het najaar (procedure uitwerken)

d. Wijs één hoofdinspecteur aan die het finale woord heeft op de keurmeester- en inspecteursdag. Hij bepaalt de standaard (uiteraard aan de hand van de rasomschrijvingen en de true types). Dit voorkomt zinloze discussies en brengt een duidelijke focus.

3. Duidelijke instructies op papier voor inspecteurs en keurmeester;

a. Per ras: gewenste maten, minimum maten, uitsluitingsfouten etc….;

b. Organisatorische afspraken: waaraan heeft de functionaris zich te houden.

Tenslotte presenteerde de scholingscommissie hetgeen zij van tevoren bediscussieerd en uitgewerkt had. In grote lijnen kwam het overeen met wat als gezamenlijkheid gepresenteerd was door de vier groepen. Afgesproken werd dat deze gezamenlijkheid de basis vormt voor een verdere uitwerking.

Uitwerking

De coördinatie van inspecteurs.

Er zijn drie coördinators voor het toewijzen en verdelen van de inspecteurs:
Pieter Zijlstra: Gr, Fr, Dr, NH
Jan van Burgsteden: Ov, Gld
Piet van Haperen: ZH, ZNed

De verdeling van inspecteurs zal lastiger worden. Steeds moet er een duo gevonden worden. Eén wordt daarbij aangewezen als rapporteur (zie onder).

Wanneer er inspecteurs zijn aangezocht en gevonden, dan wordt dit op de mail gezet aan de beide andere coördinators. Piet van Haperen houdt als lid van de scholingscommissie een centraal bestand bij van wie op welke keuring inspecteren en wie daarbij aangewezen is als rapporteur. Ook bewaakt hij het binnenkomen van de rapportages en benadert de rapporteur als het verslag uitblijft.

Wanneer de coördinatie van aanwijzing en verdeling van inspecteurs onvoldoende effectief werkt moet overwogen worden naar één coördinator te gaan. Vooralsnog wordt bovenstaande procedure gehanteerd.

Voor de rassen met “eigen inspecteurs” (Nubisch en Boergeit) geldt dat steeds één van de inspecteurs een ras-eigen inspecteur moet zijn.

De stamboekinspectie.

Een van de coördinators heeft jou, samen met een collega, toegewezen op stamboekinspecties. Je hebt na afloop twee zaken te doen:

1. Na afloop van de keuring neemt de niet-rapporterende inspecteur het initiatief om, samen met de keurmeesters en de organiserende partij, de volgende punten langs te lopen, terwijl de rapporterende collega ter plaatse een verslag schrijft (en dit later uitwerkt en mailt aan pietvanhaperen@home.nl):

a) De organisatie van de keuring:

1) Aantal ringen inrelatie tot aantal dieren;
2) Doorloop van rubrieken;
3) Grootte van de ringen;
4) Geluid;
5) Mogelijkheid voor publiek betrokken te zijn;
b) Opvallende zaken m.b.t. de dieren:

1) Per ras kort verslag van de algemene indruk van de kwaliteit per leeftijdsgroep door de keurmeesters en de inspecteurs;
2) Opvallende, te verbeteren punten per ras door keurmeesters en inspecteurs;

2. Tijdens de stamboekopnames schrijft de ene inspecteur op wat de andere inspecteur zegt. Niet eens? De schrijvende partij meldt zich en je discussieert er over.
Bij kleine verschillen wordt je het eens op basis van inhoudelijke argumenten.
Iedere partij leert hiervan. Bij het volgende dier is het de andere inspecteur die schrijft. Hier volgt dezelfde procedure.

Bij (te) grote verschillen ga je niet ‘middelen’ (hier leert niemand wat van) maar gebruik je de casus als multimedia-voorbeeld. Op de meeste keuringen is wel een ervaren fotograaf aanwezig die bereid zal zijn de 4 foto’s te nemen en toe te zenden via e-mail (of je neemt zelf een fototoestel mee). De discussiepunten worden bij de foto’s vermeld en toegezonden aan pietvanhaperen@home.nl. In de evaluatie in het najaar komt dit aan de orde, zodat iedereen er van kan leren. Mogelijk wordt ook al tijdens het keuringseizoen de casus gebruikt als “leercasus”. De aangewezen rapporteur schrijft de stamboekevaluatie en stuurt deze op aan pietvanhaperen@home.nl;

3. Piet van Haperen deelt de binnengekomen verslagen en multimedia met de overige leden uit de scholingscommissie;

4. Op huiskeuringen geldt hetzelfde beleid als op keuringen: er wordt met twee man opgenomen (volgens procedure onder punt 2) waarbij er één is aangewezen als rapporteur. Deze doet verslag per ras als was het een keuring (opvallende zaken per ras, zie 1b).

De bijeenkomsten voor inspecteurs en keurmeesters

Er komen drie evaluerende-, scholing- en instructiemomenten met de keurmeesters en inspecteurs: de vaste eerste zaterdag van mei, de vaste vierde zaterdag van oktober en een nader vast te stellen moment in de winter.

Multimedia scholing

Deze scholing wordt zo spoedig mogelijk opgezet door de scholingscommissie en zal plaatsvinden per e-mail.

Instructies op papier

De instructies (1 voor elk ras en 1 voor organisatorische afspraken) worden zo spoedig mogelijk uitgewerkt door de scholingscommissie en verdeeld in het corps.

______________________________________________________________________________________

Dag van het Schaap en Geit, Ermelo; 2014

Dag van het Schaap en Geit, Ermelo; 2014

Schapen en geiten vaccineren tegen Q-koorts.

Tags

, , ,

Schapen en geiten vaccineren tegen Q-koorts.

Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2015 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd. Geiten- en schapenhouders moeten de vaccinatie altijd zelf betalen. De houder van de dieren is er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat zijn bedrijfsvoering geen volksgezondheidsrisico’s oplevert.

Vaccinatieplicht

Vaccinatie is verplicht voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren en voor alle bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings).
Al deze bedrijven moeten hun dieren voor 1 augustus vaccineren en de vaccinatie voor 1 augustus registreren in het I&R systeem. Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren.
Dieren die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten ook gevaccineerd zijn, uiterlijk 3 weken voor het evenement.

Bestuurlijke boete

Als bij controle na 1 augustus blijkt dat een melkbedrijf niet aan de vaccinatieplicht heeft voldaan, zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. Daarnaast zal de vaccinatie alsnog uitgevoerd worden in opdracht van de NVWA. Alle gemaakte kosten zijn dan volledig voor rekening van de houder. Deze kosten zullen veel hoger zijn dan reguliere vaccinatie door de eigen dierenarts.

Als bij controle op een publieksbedrijf blijkt dat de dieren niet zijn gevaccineerd zal ook een bestuurlijke boete worden opgelegd en moet het bedrijf de publieksfunctie opheffen. Dit betekent dat het bedrijf pas weer bezoekers bij de schapen en de geiten mag toelaten als alle dieren volledig zijn gevaccineerd.

Meer informatie:

Dossier Q-koorts op de website van de NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/dossier/q-koorts/vaccinatiecampagne

Bron: Persvoorlichting Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, mei 2015.

Leeftijd van een geit bepalen door het gebit te bekijken.

Tags

, , ,

De leeftijd van een geit of schaap kan bepaald worden door het gebit te bekijken en op deze manier de leeftijd te benaderen.

leeftijd van geit of schaap bepalen.
____________________________________________________________________________

1372693-0
1372693-1
Uit: Het uitwendige voorkomen van de geit.
Door E.J. Dommerhold, Dierenarts, Rijksveeteeltconsulent te Zwolle.
Nummer 66: Goedkope geïllustreerde Land- en Tuinbouw Bibliotheek van “de Veldbode”.

gebit geiten __________________________________________________________________________________

23 mei 2015: Fokkersdag van Fokcommissie Boergeiten.

Tags

, , , , , ,

Boer geit Nel.

De fokkersdag van Fokcommissie Boergeiten zal worden gehouden op zaterdag 23 mei 2015
bij de Fam. Van Veen, Geerdijk 47, 7686 Geerdijk ( Overijssel).

Fam. van Veen boergeiten.

Aanvang:10.30 uur.
Aanmelden kan tot donderdag 21 mei via info@boergeiten.nl

U bent allen hartelijk welkom

Kijk voor meer informatie op: www.boergeiten.org

Nationale CW-geitenkeuring Barneveld 3014; Rubriek  boergeit lammeren.  1a. Billy F3;  1b. Knoalster Jody;  1c. Annie B4;  1d. Knoalster Jadine; 1e. Knoalster Jane.

Nationale CW-geitenkeuring Barneveld 2014;
Rubriek boergeit lammeren.
1a. Billy F3;
1b. Knoalster Jody;
1c. Annie B4;
1d. Knoalster Jadine;
1e. Knoalster Jane.

16 mei 2015: Fokkersdag van Fokcommissie Witte Geiten.

Tags

, , , , , ,

De fokkersdag van Fokcommissie Witte Geiten zal worden gehouden
op zaterdag 16 mei 2015
bij de biologische geitenhouderij ‘Broeklander’, Broekhuizen 22, Broekhuizen
( bij Meppel in Drenthe).

Aanvang 10.00 uur.

www.broeklander.nl

PROGRAMMA
10:00 uur: Ontvangst met koffie/thee
10:15 uur: Welkom door voorzitter G. Bos
10:20 uur: Verhaal over de geschiedenis van de geitenhouderij met nadruk op fokkerij
11:00 uur: Koffie/thee
11:30 uur: Gelegenheid om het bedrijf te bekijken
12:30 uur: Pauze met soep (zelf lunchpakketje meenemen)
13:00 uur: Praktische middag met geiten over het onderwerp Type 
14:30 uur: Sluiting met drankje na.

Deelname is gratis, maar wel graag van te voren aanmelden bij één van de fokcommissieleden.

www.wittegeiten.org

__________________________________________________________________

Nationale CW-geitenkeuring Barneveld 2014 ; Rubriek witte geiten geboren in 2009-2010.  1a. Alba's Mariola 8;  1b. Boukje 288;  1c. Marijke 175;  1d. Janneke vd Vriendsenhof;  1e. Elke vd Vriendsenhof.

Nationale CW-geitenkeuring Barneveld 2014;
Rubriek witte geiten geboren in 2009-2010.
1a. Alba’s Mariola 8;
1b. Boukje 288;
1c. Marijke 175;
1d. Janneke vd Vriendsenhof;
1e. Elke vd Vriendsenhof.

Vrijdag 15 mei 2015: Nubische- en boergeitenkeuring in Heeten.

Tags

, , , , , , , , ,

KEURINGEN.
*Vr. 15 mei 2015;
CW; Nubische-en boergeiten geiten-en bokkenkeuring.
Locatie: Manege Heeten, Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten,
Aanvang: stipt 09:30 uur.
Organisatie: Fokcommissie Boergeiten, fokcommissie Nubische geiten.
www.boergeiten.org
www.nubischegeiten.org

AD: Hollandse geitenkaas krijgt van Brussel een beschermde status.

Tags

, ,

Hollandse geitenkaas krijgt van Brussel een beschermde status.
Dat betekent dat kaas met het keurmerk in Nederland moet zijn gemaakt van melk afkomstig van Nederlandse geiten en op traditionele manier moet zijn bereid en gerijpt.
Dat maakte de Europese Commissie bekend.

Lees  het gehele artikel in het Algemeen Dagblad
.

Agenda 2015.

Tags

, , , , , ,

KEURINGEN.
*Vr. 15 mei 2015;
CW; Nubische-en boergeiten geiten-en bokkenkeuring.
Locatie: Manege Heeten, Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten,
Aanvang: stipt 09:30 uur.
Organisatie: Fokcommissie Boergeiten, fokcommissie Nubische geiten.
www.boergeiten.org
www.nubischegeiten.org

*Za. 6 juni 2015;
CW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: Alphensebaan 43, 5126 PR Gilze.
Aanvang 9.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Sint Anna’.
Geitenfokvereniging Sint Anna.

*Za. 13 juni 2015;
CW en NCW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: nabij Stadhoek 2, 7711 DK Nieuwleusen.
Aanvang CW keuring: 9.30 uur.
Aanvang NCW keuring: 13.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Overijssel’.
Geitenfokvereniging Overijssel.

*Za. 20 juni 2015;
CW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: IJsbaan, Nieuwe Rijksweg 8, 8411 WD Lexmond.
Aanvang 9.30 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Streven Naar Verbetering’.

*Za. 27 juni 2015;
CW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: Biezenweg 47, 4124AA Hagestein.
Aanvang 9.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Door Eendracht Sterk’.
Facebook Geitenfokvereniging DES.

*Vr. 3 Juli 2015;
CW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: Voordijk 23, 4209SC Schelluinen.
Aanvang 19.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Verbetering Zij Ons Doel’.

*Za. 4 juli 2015;
CW; Geitenkeuring.
Keuringsterrein: Westrienen, Molenstraat 4, 4185 NL Est.
Aanvang keuring: 9.30 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Neerijnen eo’.
Facebook Geitenfokvereniging Neerijnen eo.

*Za. 4 juli 2015;
NCW; Geitenkeuring;
Keuringsterrein: Veldweg 20 te Dalfsen.
Aanvang 10.00 uur
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Avereest’.

*Za. 11 juli 2015;
CW en NCW; Geitenkeuring.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘De Dageraad’.
Geitenfokvereniging De Dageraad.

*Za. 18 juli 2015;
CW; Bokkenkeuring.
Keuringsterrein: Nieuwe Rijksweg 8, 8411 WD Lexmond.
Aanvang: 9.30 uur.
Organisatie: Kring van geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard & Vijfheerenlanden’.

Vr. 25 juli 201;
NCW; Bokkenkeuring;
Keuringsterrein: Veldweg 20 te Dalfsen
Aanvang 19.00 uur
Geitenfokvereniging ‘Avereest’.

*Za. 25 juli 2015;
CW en NCW; Open keuring.
Keuringsterrein: Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.
Foarwei 31a, 9113 PA Walterswald.
Aanvang keuring: 9:00 uur
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Fryslân’.
Geitenfokvereniging Fryslan

*Za. 1 Augustus 2015;
Kampioen van het oosten.
Locatie: Manege Heeten, Schopkesdijk 1, 8111 RH Heeten.
Organisatie: Geitenfokverenigingen ‘De Dageraad’,’Overijssel’ en ‘Noord Veluwe’.

*Za. 8 augustus 2015;
CW en NCW; Open Bokkenkeuring,
Locatie: Manege de Haan, J.Alberdaweg 20, 8411 WD Jubbega.
Aanvang CW keuring: 9.00 uur
Aanvang NCW keuring: 13.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Fryslân’.
Geitenfokvereniging Fryslan

*Vr. 14 augustus 2015;
CW en NCW; Bokkenkeuring.
Keuringsterrein: nabij Stadhoek 2, 7711 DK Nieuwleusen.
Aanvang CW keuring: 18.30 uur.
Aanvang NCW keuring: 20.00 uur.
Organisatie: Geitenfokvereniging ‘Overijssel’.
Geitenfokvereniging Overijssel.

Za. 15 augustus 2015;
CW; Kringkeuring voor geiten.
Keuringsterrein: Dorpsweg 123, 4223 NH Hoornaar.
Aanvang: 9.00 uur.
Organisatie: Kring van geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard & Vijfheerenlanden’.

*Za. 15 augustus 2015;
NCW; Nationale keuring.
Locatie: Manege de Haan, J.Alberdaweg 20, 8411 WD Jubbega.
Aanvang 10.00 uur.
Organisatie: Stichting Keuringscommissie Noord
Geitenfokvereniging Fryslan

*Za. 22 Augustus 2015;
CW; Geitenkeuring.
Locatie: manege de Haan, J.Alberdaweg 20, 8411 WD Jubbega.
Aanvang 10.00 uur.
Organisatie: Stichting Keuringscommissie Noord.
Geitenfokvereniging Fryslan

*Za. 5 september 2015;
CW; Zuid-Nederlandse geitenkeuring.
Keuringsterrein: SLF Landbouwdagen, Almweg 4, 4286 LG Almkerk.
Aanvang 10.00 uur.
Organisatie: Keuringscommissie van de Zuid-Nederlandse keuring van Stichting Landbouwfestiviteiten Land van Heusden en Altena.
Streekdagen Almkerk.

Za. 19 september 2015 ( gewijzigde datum).
CW; Nationale geitenkeuring.
Locatie: “Columbizhal”, Baron van Nagellstraat 158, 3771 LL Barneveld.
Aanvang: 9.30 uur.
Organisatie: Stichting Landelijke Geitenkeuring.
Stichting Landelijke Geitenkeuring.

___________________________________________________________________

Nationale CW-geitenkeuring Utrecht 2005; Kampioen witte geiten: Roza A.

Nationale CW-geitenkeuring Utrecht 2005;
Kampioen witte geiten: Roza A.