Veearts.nl: Alweer eikels in de wei, kans op vergiftiging

Tags

, , , , , ,

Het is alweer zover, (onrijpe) eikels die uit de bomen vallen. Door de droogte vallen ze eerder dan normaal. Het eten van eikels is gevaarlijk voor dieren en kan vergiftiging veroorzaken, zo waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Eikels en groen eikenblad bevatten het giftige tannine. Onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren bevatten de hoogste hoeveelheid van deze stof. Maar ook bruine eikels zijn een risico als er veel van worden opgenomen.

Schapen en geiten vinden eikels vaak erg smakelijk. Runderen en paarden kunnen met name eikels gaan eten als er beperkt aanbod is van gras of andere voedermiddelen.

Traagheid
De eerste klinische verschijnselen van eikelvergiftiging kunnen bestaan uit traagheid, zich afzonderen van het koppel en onvoldoende voeropname. Dit kan gevolgd worden door ondertemperatuur, versnelde ademhaling, bloederige neusuitvloeiing, buikpijn, bloederige diarree en sterfte.

Behandeling en advies
Behandeling van dieren met eikelvergiftiging bestaat uit ondersteunende therapie, een specifieke behandeling is niet bekend. Ernstig aangetaste dieren kunnen vaak niet gered worden. Uiteraard moeten de dieren verwijderd worden van de risicopercelen. De mate van herstel kan het beste bepaald worden aan de hand van bloedonderzoek (bepaling ureum en creatinine), aldus de GD.

De GD adviseert om dieren te verwijderen uit percelen met veel eikels, of om de stukken weide waar veel eikels liggen af te zetten. Zeker als het grasaanbod beperkt is en er niet wordt bijgevoerd.

Bron: Veearts.nl

 

Het Kontakt: Ottolandse geiten terug in Kinderdijk, voor bestrijden wilgen 2020

Tags

, , , ,

KINDERDIJK • De geiten van de Ottolandse schaapherder Huug Hagoort zijn dinsdagochtend 18 augustus weer gearriveerd in Kinderdijk. Daar mogen ze jonge wilgjes eten.

Wilgen zijn snelle groeiers die, als ze te groot worden, een belemmering vormen voor de windvang van de Kinderdijkse molens. Daarnaast is bestrijding van de wilgen nodig voor herstel van het rietland. Het is de bedoeling dat de geiten medio oktober weer vertrekken.

Nieuw rietmoeras
Waterschap Rivierenland werkt in Kinderdijk aan de ontwikkeling van nieuw rietmoeras. Eerder dit jaar vertelde Jelmer Krom van het waterschap dat de ontwikkeling van rietmoeras meerdere seizoenen vergt.

Ook machines
Vorig jaar startte het waterschap bij wijze van proef met het laten begrazen door geiten, omdat zwaar materieel het terrein niet op kon; de bodem was nog te slap en de wilgjes waren nog te dun om goed vast te grijpen. Inmiddels kan er ook met machines worden gewerkt.

Broedvogels
Het rietmoeras in Kinderdijk is van groot internationaal belang voor met name vogels die in rietmoeras broeden. De afgelopen decennia nam de hoeveelheid rietmoeras in Kinderdijk af.

Grauwe gans
Niet alleen verbossing door de groei van onder andere wilgen is een bedreiging voor het rietland, ook de grauwe gans is dat. Ganzen eten de jonge rietstengels op en vertrappen de bodem. Ook de waterkwaliteit en het peilbeheer zijn factoren.

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Bron: Het Kontakt.

SZH; Paraplubestand

Tags

, , , , , ,

Paraplubestand

Bescherming van de dieren
Het paraplubestand is opgezet op verzoek van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Het brengt dieren in kaart die behoren tot een zeldzaam ras. Voorlopig kan dit alleen voor de diersoorten rund, geit en schaap. De zeldzame status van een dier wordt in de Identificatie & Registratie (I&R) database aangegeven door middel van een vlag. Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan voor deze dieren een uitzondering worden gemaakt. Daarnaast zal het paraplubestand leidend worden bij eventuele dierpremies en voor de fosfaatregelgeving.

Het systeem
Het ministerie van LNV heeft de SZH aangewezen als beheerder van het paraplubestand. Als veehouder kun je niet zelf in het I&R-systeem je dieren vlaggen, hiervoor moet je je aanmelden bij de SZH en de SZH machtigen, zie onderaan deze pagina hoe dit werkt.

Diersoorten
Het paraplubestand beperkt zich vooralsnog tot runderen, schapen en geiten. Voor deze dieren is een individuele dierregistratie beschikbaar. Varkens daarentegen worden niet individueel geregistreerd. Varkens van zeldzame rassen kunnen dus niet in een I&R-systeem van een vlag worden voorzien. Er is overleg gaande met rasorganisaties over een oplossing. Ook voor paarden, pluimvee en andere diersoorten moet nog een oplossing komen.

Welke dieren vlaggen?
Alleen raszuivere stamboekdieren van een zeldzaam ras kunnen gevlagd worden. Daarbij hanteren we de definitie van de FAO: een ras is zeldzaam wanneer er minder dan 6000 vrouwelijke fokdieren geregistreerd zijn. Dit aantal geldt voor rund, schaap, geit en paard. Dieren met een hoger voortplantingsvermogen, zoals hond, varken en konijn, zijn kwetsbaar bij minder dan 2000 vrouwelijke fokdieren.

Heb je een rund van een zeldzaam ras zonder volledige stamboom en registratie en vermoed je dat het dier wel raszuiver is? Dan kun je nu via een DNA-test onderzoek laten doen en met een positief resultaat je dier als raszuiver in het stamboek laten registreren, op voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken door het stamboek goedgekeurd zijn. De kosten voor de DNA-test zijn €65 (exclusief BTW) per rund en dient de veehouder zelf te betalen. Voor meer informatie, ga naar www.wur.nl/dnarund.

Aanmelden: 

Stap 1: Meld je aan bij de SZH per diersoort via onderstaande formulieren:

Stap 2: Machtig de SZH via mijnrvo.nl.

Lees hier de handleiding: Machtigen SZH in mijnRVO

Indien je liever een papieren machtiging wilt, kun je deze aanvragen via paraplubestand@szh.nl

In verband met de privacywetgeving duurt het 28 dagen voordat de machtiging na plaatsing door de SZH actief wordt.
Indien je zelf de machtiging plaatst is deze direct actief.

Meer informatie:

Bron: SZH

Kans op hittestress neemt weer toe

Tags

, , , , , ,

Er zijn weer warme(re) dagen op komst, zeker voor dieren als koeien en schapen. Deze dieren hebben al snel last van hittestress. Veehouders kunnen verschillende maatregelen nemen om hittestress bij hun dieren te voorkomen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft tips op zijn website.

Koeien
Voor koeien is het goed om een ‘siëstabeweiding’ te overwegen, aldus de GD. Door de koeien naar binnen te halen op het heetste deel van de dag voorkom je de grootste problemen met hittestress. Is het de hele dag extreem warm, dan is een schema van ’s nachts weiden en overdag binnen een optie.

Bij hitte is het verstandig de koeien actief te gaan koelen. Dat kan door lucht op de dieren te blazen in de ligboxen, bij het voerhek, en denk ook aan de wachtruimte en droge koeien. Houd de koeien bij temperaturen boven de 26 graden Celsius koeler door ze goed nat te maken en te koelen met ventilatoren, zo adviseert de GD. Denk er wel aan de uier droog te houden vanwege de hygiëne.

Volgens de GD is het ook goed om er rekening mee te houden dat de koeien met warm weer minder ruwvoer vreten. Als ze daarnaast ook vaker blijven staan om te koelen en minder herkauwen omdat ze sneller ademen door de hitte, kan er pensverzuring optreden. Om dit te voorkomen kan in overleg met de voerleverancier alvast een buffer worden bijgevoerd om de zuurgraad in de pens op peil te houden. Is de zuurgraad niet op orde, dan kan dit ook risico’s geven op kreupelheid.

Koeien moeten bij extreem warm weer vanzelfsprekend veel en schoon water kunnen drinken. Maar vergeet ook de kalveren niet, geef ze tussen de melk door extra water. Kalveren hebben veel baat bij extra water, maar meng het water niet door de melk: dat veroorzaakt stremmingsproblemen en dus diarree.

Schapen en geiten
Bij warm weer en onvoldoende schaduw gaat de ademfrequentie van schapen en geiten omhoog. Ze drinken meer en hebben een verminderde ruwvoeropname. Dit laatste zorgt voor een verminderde warmteproductie. Een hoge luchtvochtigheid kan hittestress bij warme weersomstandigheden verergeren.

Zorg altijd voor voldoende schoon drinkwater. Geef bij warm weer niet te veel krachtvoer in een keer, omdat door de lagere opname van ruwvoer bij een gelijkblijvende krachtvoergift pensverzuring kan optreden.
Zorg dat schapen en geiten zo veel mogelijk met rust worden gelaten, aldus de GD.
Voer geen extra behandelingen uit, transporteer ze niet en vaccineer ze niet.
Bij vaccineren gaat de temperatuur van de schapen een beetje omhoog omdat de dieren actief zijn. Daarnaast kan het vaccin een reactie in dieren oproepen waardoor de temperatuur een graad extra kan stijgen; probeer dit te voorkomen.

Meer tips, ook voor andere diersoorten, zijn te vinden op de website van de GD.

Bron:  Veearts.nl

Goed tegen de dorst......

Goed tegen de dorst…..

Fokcommissie Witte geiten: Stemming per post of mail

Tags

, , , , , , ,

Beste witfokkers,

Vanwege Corona zijn onze bijeenkomsten dit voorjaar niet doorgegaan.
We hadden voor de fokkersbijeenkomst in maart van dit jaar belangrijke zaken op onze agenda staan, zoals Erkenning en hoe verder met ons Stamboek.
Het verdere verloop van het virus blijft onzeker en mogelijk dat er deze winter een tweede golf komt. Als er nog geen vaccin beschikbaar is, dan komt wellicht ook ons programma voor komend voorjaar in gevaar.
Het bestuur heeft besloten om per mail of via de post over de voorstellen te stemmen en dan kunnen we linksom of rechtsom weer verder.

Het betreft JVR x JVR = JVR waarbij indien de meerderheid voor stemt ook onze Erkenning overeind blijft.
Als tweede onderwerp een ingang maken voor bokken die van buiten het Stamboek komen (hulpstamboek voor bokken) om de kwaliteit te verbeteren en inteelt te beperken. Als deze bokken voldoen aan de rasstandaard van de Witte geit kunnen ze sneller worden ingezet.

Stemming

Voorstellen

  1. Tijdens de evaluatie in oktober 2019 met het NOG-bestuur en de fokcommissies bleek dat de hernieuwde aanvraag voor de Europese Erkenning problemen geeft bij de rassen Wit, Toggenburger en Bont. Door fokkerijregels worden er dieren uitgesloten voor fokkerij en past volgens RVO ook niet in de doelstelling van zeldzame rassen.

Advies om de Erkenning te blijven behouden is: JVR x JVR = JVR.

De huidige regel bij de Witte geiten is JVR x S = JVR.

Om de status van de Erkenning te behouden en export mogelijk te houden heeft de commissie besloten om over het voorstel JVR x JVR = JVR te laten stemmen.

Er is dan bij een bok geen opname meer nodig om hem in te zetten voor de fokkerij.

Bij aanname van het voorstel worden de levende dieren met terugwerkende kracht aangepast.

  1. Het tweede voorstel is om een boklam zonder bekende afstamming van bijvoorbeeld een melkbedrijf na opname te registreren met GA1 en de volgende generatie boklam met GA2.

Beide dieren kunnen ingezet worden voor de fokkerij als ze een opnamerapport hebben en voldoen aan de kenmerken van het Witte ras.

Het is daarbij wel belangrijk dat bloedvoering/raspercentage goed werkt in het stamboekprogramma ZooEasy (er wordt hard aan gewerkt).

Bij aanname van het voorstel en een goedwerkend raspercentage gaat het voorstel met terugwerkende kracht op 01-01-2020 in.

Voor toelichting bij de voorstellen zie bijlage met het schema.

Wilt u meer informatie over de voorstellen.
Neem dan contact op met:
-Sietse van der Wal (0513-688314 of 06-51274393)

U kunt alleen stemmen als u lid bent van de NOG en er minimaal één Witte geit of bok op uw naam staat.

Uiterlijk 15 september 2020 uw stemformulier (zie bijlage) inleveren.

Tijdens de commissievergadering op zaterdag 19 september 2020 worden de stemmen geteld en de uitslag via de website bekend gemaakt.

Per mail of post naar:

Jan de With,
Achthoven 18,
4128 LV LEXMOND.
withlexmond@xs4all.nl

Sietse van der Wal,
Lang Ein 5,
8404 BN LANGEZWAAG.
sietse.vander.wal@hetnet.nl

Opnamedag

Het is nog mogelijk om op te geven voor de tweede opnamedag op zaterdag 12 september 2020.
De NOG hanteert ook dit jaar 50 euro per fokker en de dieren worden aan huis opgenomen.
Opname van Witte bokken is vrijwillig en ze krijgen dit jaar vrijstelling om zonder opnamerapport mee te dekken.
Opgave voor 1 september bij Jan de With: withlexmond@xs4all.nl of 06-23888691.

Statistieken Wit 2020
Statistieken Wit 2020 (voorheen Fokboek Wit) is nog niet uitverkocht en te bestellen.
Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te kunnen zien en ook terug te kijken in het verleden.
De commissie heeft besloten om het Fokboek niet meer in haar oorspronkelijke vorm uit te brengen.
Er is een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve bokken.
De prijs 10,00 euro bij verzenden.
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0650 3728 08
Ten name van H. Bierhof, Zutphen met vermelding van uw naam, adres en “Statistieken Wit 2020”.

Hartelijke groeten van het bestuur.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten

FC WIT Begeleidende brief bij voorstellen en stemformulier.

FC WIT Schema bij de voorstellen.

FC WIT STEMFORMULIER.

www.wittegeiten.org

Uitslag van videokeuring voor bokken 2020

Tags

,

Nu er dit jaar geen keuringen zijn georganiseerd in verband met de Covid-19 uitbraak organiseerde de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een videokeuring voor bokken.
32 bokhouders, allen NOG leden, hebben gezamenlijk 70 videofilmpjes van hun bokken ingestuurd. Filmpjes mochten maximaal 1,5 minuut duren en ze moesten nog aan enkele voorwaarden voldoen zodat ze goed beoordeeld konden worden.
Vier rasgebonden inspecteurs hebben de bokken op de filmpjes beoordeeld en de bokken in de rubrieken op volgorde geplaatst.

Kampioenschappen:
Kampioen Witte boklammeren is Walperter Yme van Kaasboerderij de Brömmels uit Woold-Winterswijk.
Kampioen Toggenburger boklammeren is Ignis Dex van Johan Vonk uit Meerkerk.
Kampioen Bonte boklammeren is CB Olof van Piet Dirven uit Ulicoten.
Kampioen Nubische boklammeren is Butterfly Jannyk van Hendrik Mulder uit Jubbega.
Kampioen Boergeit boklammeren is Niko 2 B20 van fam. den Braber uit Leerdam.
Kampioen Melkgeit boklammeren is Merilla Thomas van Sietse van der Wal uit Langezwaag.

Kampioen Witte bokken is Gerko 197 van Sietse van der Wal uit Langezwaag.
Kampioen Toggenburger bokken is Sweelhoeve Nadal van Johan Vonk uit Meerkerk.
Kampioen Bonte bokken is Bliksem van Kaasboerderij de Brömmels uit Woold-Winterswijk.
Kampioen Nubische bokken is Lorenzo van Stal Suijden van Lisa van Vliet uit Ter Aar.
Kampioen Boergeit bokken is Knoalster Paddy van fam. den Braber uit Leerdam.
Kampioen Melkgeit bokken is Hugo 5 van O’dam van Adri de Wild van Maurik uit Stampersgat.

Vanuit de kampioenen per ras werd tot algemeen kampioen bij de boklammeren het Toggenburger lam Ignis Dex  (v. Floris van de Lage Landen) van Johan Vonk gekozen, terwijl hij ook de eigenaar is van de algemeen kampioen volwassen bokken, namelijk van de éénjarige Toggenburger bok Sweelhoeve Nadal (v. Ignis Brasero).